Πολυτεκνική Ταυτότητα/Βιβλιάριο

Δικαιολογητικά για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας:

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3454/7-4-2006 τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να προσκομίζουν στον πολυτεκνικό σύλλογο της περιοχής κατοικίας των για την αναγνώριση της πολυτεκνικής των ιδιότητας, την οποία θα αποκτούν όσοι αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του παραπάνω νόμου είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

A. Γονείς που έχουν από τον ίδιο γάμο τουλάχιστον 4 τέκνα:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 • Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
 • Αστυνομικές ταυτότητες γονέων.

Σημειώσεις: Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:

 1. Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
 2. Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Β. Γονείς που έχουν από διαφορετικούς γάμους τουλάχιστον 4 τέκνα:

Εάν ο γονέας του α΄ γάμου έχει αποβιώσει:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
 • Αστυνομική ταυτότητα γονέα.

Εάν ο α΄ γάμος έχει λυθεί δικαστικώς:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 • Διαζευκτήριο.
 • Δικαστική απόφαση λύσεως του γάμου.
 • Δικαστική απόφαση επιμέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό.
 • Πιστοποιητικό Γραμματείας του Πρωτοδικείου στο οποίο να πιστοποιείται ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς του για την αναγνώρισή του ως πολυτέκνου, απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων εκ του προηγουμένου γάμου του μεταξύ αυτού/της και του/της πρώην συζύγου του/της.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις του γονέα και πρώην συζύγου που να δηλώνουν ποιος έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ών του α΄γάμου.
 • Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
 • Αστυνομική ταυτότητα γονέα.

Σημειώσεις: Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:

 1. Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
 2. Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Γ. Γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 • Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
 • Αστυνομική ταυτότητα γονέα.

Σημειώσεις: Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:

 1. Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του και δεν σπουδάζει, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
 2. Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Δ. Γονείς που έχουν τουλάχιστον 3 παιδιά και ένας από τους δύο είναι ανάπηρος:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 • Πιστοποιητικό της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι ο γονέας έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.
 • Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
 • Αστυνομικές ταυτότητες γονέων.

Σημειώσεις: Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:

 1. Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
 2. Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Ε. Μητέρα που έχει τουλάχιστον 4 παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως των παιδιών.
 • Συμβολαιογραφικές πράξεις αναγνωρίσεως.
 • Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας & του πατέρα που να δηλώνουν ποιος έχει την επιμέλεια τους.
 • Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
 • Αστυνομική ταυτότητα μητέρας.

Σημειώσεις: Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:

 1. Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
 2. Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

ΣΤ. Μητέρα που έχει τουλάχιστον 3 παιδιά εκτός γάμου μη αναγνωρισμένα:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως των παιδιών.
 • Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας & του πατέρα που να δηλώνουν ποιος έχει την επιμέλεια τους.
 • Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
 • Αστυνομική ταυτότητα μητέρας.

Σημειώσεις: Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:

 1. Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
 2. Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Ζ. Γονέας διαζευγμένος με 3 παιδιά, μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 • Διαζευκτήριο.
 • Δικαστική απόφαση λύσεως του γάμου.
 • Δικαστική απόφαση επιμέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό.
 • Πιστοποιητικό Γραμματείας του Πρωτοδικείου στο οποίο να πιστοποιείται ότι δεν έχει μέχρι σήμερα (δηλ. της υποβολής της αιτήσεώς του για την αναγνώρισή του ως πολυτέκνου) εκδοθεί απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων εκ του προηγουμένου γάμου του μεταξύ αυτού/της και του/της πρώην συζύγου του/της.
 • Δικαστική απόφαση ότι είναι μόνος/η υπόχρεος για τη διατροφή των παιδιών ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση Ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του/της πρώην συζύγου για τη μη καταβολή διατροφής στα τέκνα.
 • Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
 • Αστυνομική ταυτότητα γονέα.

Σημειώσεις: Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:

 1. Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
 2. Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Η. Απορφανισθέντα τέκνα όταν είναι τουλάχιστον 2:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
 • Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου γονέων.
 • Δικαστική απόφαση για τον ορισμό επιτρόπου.
 • Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
 • Αστυνομικές ταυτότητες.

Σημειώσεις: Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:

 1. Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
 2. Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Θεώρηση βιβλιαρίων – ταυτοτήτων

Η ΑΣΠΕ με επιστολή της, προς τα αρμόδια Υπουργεία με την παράκληση να ενημερώσουν όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αρμοδιότητάς τους, τους εκδότες εισιτηρίων και τους αρμόδιους ελεγκτές, που έχει αποσταλεί και στους συλλόγους με την εγκύκλιο 2/2013 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΕ την 1/3/2013, σαφέστατα αναφέρεται ότι τα βιβλιάρια-ταυτότητες ισχύουν μέχρι την ημερομηνία ισχύος τους που αναγράφεται επάνω σε αυτά. Τα δε νέα ένσημα αναγράφουν το έτος κατά το οποίο έγινε η ανανέωση ισχύος των βιβλιαρίων-ταυτοτήτων, δηλαδή όσα ανανεώθηκαν εντός του 2013 φέρουν ένσημο που αναγράφει «ΕΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 2013». Ουδεμία παρερμηνεία ή άλλου είδους σκεπτικό χωρεί, όπως ότι όσα ανανεώθηκαν εντός του 2013 και φέρουν ένσημο που αναγράφει «ΕΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 2013» δεν ισχύουν εντός του 2014 και μέχρι την αναγραφομένη επ' αυτών ημερομηνία λήξης ισχύος της θεώρησης. Σε απλά ελληνικά για να ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι δεν ισχύουν το 2014 όσα βιβλιάρια-ταυτότητες φέρουν ένσημο που αναγράφει «ΕΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 2013» θα έπρεπε το ένσημο να αναγράφει «ΕΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 2013», κάτι βέβαια που δε συμβαίνει.

Παρατίθενται οι σχετικές παράγραφοι της προαναφερθείσας επιστολής:

6. Σε κάθε περίπτωση τα βιβλιάρια – ταυτότητες πολυτέκνων (γονέων και παιδιών) βρίσκονται σε ισχύ μέχρι συμπληρώσεως της ημερομηνίας ισχύος τους που αναγράφεται επ΄ αυτών.

7. Αναφορικά με τα ένσημα της ΑΣΠΕ που επικολλώνται στα βιβλιάρια – ταυτότητες πολυτέκνων (γονέων και παιδικά) κατά την έκδοση ή ανανέωσή τους, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

α. Από 2 Ιανουαρίου 2013 αποφασίστηκε η αντικατάσταση των μέχρι τούδε χρησιμοποιουμένων ενσήμων των βιβλιαρίων – ταυτοτήτων πολυτέκνων (γονέων και παιδιών) με νέα, των οποίων το φόντο έχει την απεικόνιση γονέων με παιδιά και αναγράφουν τις φράσεις: «ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», «ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ή ΤΕΚΝΩΝ» κατά περίπτωση, το «ΕΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 2ΧΧΧ», ενώ στο κέντρο φέρουν το λογότυπο της ΑΣΠΕ.

β. Τα χρησιμοποιηθέντα γράμματα, των μεν βιβλιαρίων – ταυτοτήτων των ΓΟΝΕΩΝ είναι χρώματος κεραμιδί, με φόντο ανοικτό κεραμιδί χρώμα, τον δε ΤΕΚΝΩΝ χρώματος σκούρου πρασίνου, με φόντο ανοικτό γκρι – θαλασσί χρώμα.Επισυνάπτεται υπόδειγμα ενσήμων σε μεγέθυνση και κανονικό σχήμα. (Σχετ. 1).

γ. Το επιπρόσθετο στοιχείο στα νέα ένσημα είναι η αναγραφή επ΄ αυτών του έτους ανανέωσης, το οποίο είναι αυτονόητο ότι θα συμπίπτει με το έτος της αναγραφομένης ημερομηνίας ανανέωσης του βιβλιαρίου – ταυτότητας.

δ. Διευκρινίζεται επί του προκειμένου ότι τα ήδη εκδοθέντα ή ανανεωθέντα βιβλιάρια – ταυτότητες, τα οποία φέρουν επικολλημένα τα παλαιά ένσημα, ισχύουν μέχρι την αναγραφομένη επ΄ αυτών ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους. Πρόκειται δηλαδή για ένα μεταβατικό στάδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολυτεκνική ταυτότητα ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της ΑΣΠΕ ΕΔΩ ή με το Σύλλογό μας στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία θα βρείτε ΕΔΩ.